İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mevzuat

Kanunlar

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

- 2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu

5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanun

- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler

- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü. Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

- Taşınır Mal Yönetmeliği

- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 

- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

Usul ve Esaslar

- Yurt içi ve Yurt dışı Görevlendirmelerde Uyulması Gereken Prensip Kararlar (İKÇÜ)

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas Ve Usulleri

TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari Ve Mali Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri

Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar

Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Yardımcı Doçent, Doçent Ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl Ve Esaslar

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar

Tebliğ

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 1) 

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 3)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğ (Sayı:2007/1) 

Standart

-TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları

Menüyü Kapat